Čistírna odpadních vod Hostětín

Z wiki.hostetin.org
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Čistírna odpadních vod Hostětín byla uvedena do provozu v červenci 1996 a slouží k čistění odpadních vod z obce Hostětín.

Kořenová čístírna čerstvě po dokončené intenzifikaci (červen 2023).

Popis

Jde o kořenovou (vegetační) čistírnu odpadních vod, přičemž komunální odpadní vody, které přivádí na čistírnu jednotná stoková kanalizace, prochází jednotlivými technologickými stupni čistírny.

V roce 2023, po 26 letech provozu, byla čistírna zásadně přebudována a modernizována. Původní čistírna s horizontálním podpovrchovým průtokem přebudována na vertikálně podpovrchově protékanou vegetační čistírnu odpadních vod II. generace. Čistírna je dimenzována na zatížení splaškových vod pro 300 EO a vzhledem ke stavu před intenzifikací nově zajištuje parametry jakosti amoniakálního dusíku a fosforu tak, aby splňovaly zvýšené požadavky z důvodu níže položené vodárenské nádrže Bojkovice.

V současné podobě čistírna zahrnuje:

  • mechanické předčištění (odlehčovací komora, zachycení hrubých nečistot: česle a lapák písku)
  • biologické čištění (biologický septik, vertikální kořenový filtr, horizontální kořenový filtr pro čistění odlehčených dešťových vod)
  • retenční mokřadní nádrž
  • terciární stupeň - dočištění (recirkulace odpadní vody, srážení fosforu)

Umístění

Katastrální území Hostětín
Parcelní číslo 346 (orná půda, 8737 m2)                     347 (ostatní plocha, výměra 1908 m2)
Odkaz – výpis KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?&typ=parcela&id=2854112742

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?&typ=parcela&id=2854113742

Letecký pohled na intenzifikovanou čistírnu (červen 2023)

Parametry

stav od roku 2023 1996 - 2022
kapacita 300 EO 280 EO
přítok: koncentrace BSK5 4,38 t/rok 3,68 t/rok (na přítoku 212 mg/l)
průměrný denní průtok Qdp 1,563 l/s (135 m3/den) Qdp 0,55 l/s (47,6 m3/den)
látkové zatížení BSK5 12,0 kg/den 10,09 kg/den

(vypočteno, dle projektu 15,12 kg/den)

plocha filtračních polí VKF: 750 m2, 840 m3

HKF: 600 m2, 680 m3

1240 m2 (4,4 m2/1 obyv.)
plocha dočišťovací nádrže 880 m2, 918 m3 940 m2

Historie

1966 pod Hostětínem na potoce Kolelač, který protéká obcí, byla postavena vodárenská nádrž Bojkovice. V celém povodí přehrady je Hostětín jedinou vesnicí, a podle norem pro ochranu vodních zdrojů byla v obci vyhlášena po dokončení přehrady stavební uzávěra.
1990 obec se osamostatnila, hlavním úkolem nového zastupitelstva bylo postavit čistírnu odpadních vod, a tak odstranit stavební uzávěru, která znemožňovala další rozvoj obce.
1992 Nadace Partnerství formou grantu podpořila vypracování nezávislé studie, která měla posoudit navrhovaná řešení. Výsledky studie doporučily jako optimální řešení výstavbu kořenové čistírny odpadních vod přímo v obci.
1993 v květnu ZO ČSOP Veronica pořádala v povodí horní Olšavy, pro pracovníky místních samospráv vzdělávací seminář Voda a krajina, zaměřený na čistotu vody. Zúčastnění odborníci, ale i starostové a okresní úředníci se shodli na tom, že kořenová čistírna je pro Hostětín nejvhodnějším řešením.
1995 v dubnu byla dokončena projektová dokumentace (zpracovatel VH ‑ atelier, s.r.o. Brno).

v červenci byla zahájena stavba kořenové čistírny (dodavatel stavby firma IMOS ‑ Vodohospodářské stavby Zlín, s.r.o.).

1996 12. července zahájen roční zkušební provoz čistírny.
1997 11. července byla čistírna uvedena do trvalého provozu.
2019 díky podpoře z rozpočtu Zlínského kraje vypracoval kolektiv projektantů pod vedením Jaroslava Kršňáka projektovou dokumentaci na stavební úpravu čistírny
2020 vydáno stavební povolení na projekt intenzifikace čistírny
2022 v říjnu bylo předáno staveniště, Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. zahájil stavbu
2023 v dubnu byla stavba dokončena

26. června byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby[1]

Přínosy

Provoz kanalizace a KČOV má charakter veřejně prospěšné služby. Díky přirozeným čisticím procesům a gravitačnímu uspořádání KČOV jsou provozní náklady na čištění odpadních vod relativně nízké. Mimo ekonomických přínosů představuje KČOV hodnotný krajinný prvek, který je současně oblíbeným místem jak pro procházky, ale i pro odborné exkurze. Provozováním kanalizace a ČOV naplňuje Obec Hostětín několikero cílů v oblasti ekonomické, sociální a environmentální:

  • čištění odpadních vod z obce v povodí vodárenské nádrže Bojkovice
  • relativně nízké provozní náklady (úspora elektřiny), nížší stočné
  • významný krajinný prvek – mokřadní biotop
  • součást veřejného prostoru: místo pro procházky a odborné exkurze

Odkazy

Reference