Hlavní strana

Z Hostětín
Verze z 4. 5. 2018, 20:55, kterou vytvořil Radim (diskuse | příspěvky) (změna kroniky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
v otevřené hostětínské internetové encyklopedii, kterou může každý upravovat.

Historie Historie
Geografie Geografie

Lidé Lidé
Obec Obec

Otevřená encyklopedie obce Hostětín zahájila svoji činnost v roce 2012, nyní má 49 článků. Encyklopedie je založená na principech Wikipedie a svobodném softwaru.
Prohlédněte si nejlepší z nich, na pískovišti si vyzkoušejte, jak se edituje.

Uvezliska jsou rozsáhlé sesuvné území v katastrálním území Pitín.

Umístění

Vodní plocha ve střední, transportní části sesuvu

Sesouvání postihuje v celém rozsahu pravý údolní svah Olšavy. Skalní podklad tvoří horniny magurského flyše - dílčí jednotky bystrické (stáří paleogén, střední eocén). V sesuvném území vystupují převážně flyšové bystrické vrstvy s převahou šedých vápnitých jílovců až slínovců, ojediněle pískovcových lavic. Celková délka vysoce destruktivní svahové deformace je 950 m, šířka 800 m. Komplexní sesuvné území, které je místy aktivováno, začíná ve vrcholové části hřbetu, vybíhajícího severozápadně od vrcholu Klenůvka (643 m), v nadm. výšce 525 m. Rozsáhlá akumulační oblast v dolní části sesuvu sestupuje až na okraj údolní nivy Olšavy, kde tvoří výraznou zvlněnou terénní akumulaci, která je převýšena až 12 m nad nivou. Západní omezení sesuvného území tvoří v dolní části sesuvu výrazná strž (hluboká 4-5 m) s výchozy lavic pískovců, která přechází v horní části do svahového úpadu s místy patrnou odlučnou sesuvnou hranou. Východní a jihovýchodní omezení sesuvu tvoří výrazně zahloubený údolní zářez potoka (pravostranný přítok Olšavy), který sesuv z velké části odvodňuje. Morfologicky výrazná a značně komplikovaná je horní odlučná hrana, která tvoří několik lalokovitých výběžků tvořených pískovcovými hřbety. Jejich tvar je určen průběhem puklinových ploch, podél kterých došlo k odloučení skalních pískovcových bloků a obnažení podloží. Výška odlučné hrany dosahuje převýšení 7-20 m, často se jedná odlučnou skalní stěnu.


  1. | Facebook HOKUS
Citováno z „http://wiki.hostetin.org/wiki/index.php?title=Hlavní_strana&oldid=1878