Honební společenstvo Pitín-Hostětín

Z Hostětín
(Přesměrováno z Honitba Pitín-Hostětín)
Přejít na: navigace, hledání

Honební společenstvo Pitín-Hostětín je právnická osoba založená podle zákona o myslivosti[1], jejímiž členy jsou vlastníci nebo spoluvlastníci honebních pozemků v k.ú. Pitín a Hostětín.

Honební společenstvo je držitelem honitby Pitín-Hostětín.

Statutární orgány

Nejvyšším orgánem honební společenstva je valná hromada, která rozhoduje o všech zásadních záležitostech tohoto spolku – například z řad členů volí další orgány:

  • honebního starostu,
  • honebního místostarostu
  • honební výbor.

V současnosti je honební starostou pan Jaroslav Chmela z Pitína, funkci místostarosty zastává v rámci parity mezi oběma obcemi vždy zástupce z opačné obce – za hostětínské členy je to pan František Boleček.

Honitba Pitín-Hostětín

Vymezení honitby

Společenstevní honitba Pitín-Hostětín vznikla rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti z 11.8.1995 na výměře 1 645 hektarů. Současný rozsah honitby vymezen na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Uherském Brodě z 29.12.2003.
V současnosti má honitba výměru 1 579,7316 hektaru. Honitba zahrnuje:

  • celé katastrální území Hostětína,
  • podstatnou část pitínského katastru (zbylá část katastru Pitína - bývalé panské lesy - je sdružena do jiné honitby s názvem Pitín-Bílé Karpaty o výměře více než 1.000 hektarů),
  • a malou okrajovou část na území k.ú. Bojkovice (na západním okraji honitby, cca 3,5 ha).

Z honitby jsou přirozeně vyčleněny tzv. nehonební pozemky, na kterých není myslivost povolena – tedy zastavěné území obcí a podobně.

Honitba Pitín-Hostětín patří ve srovnání s ostatními 93 honitbami v hradišťském okrese k těm největším: co do výměry jde o šestou největší honitbu.
Z pohledu využití půdy je to polně-lesní honitba:

  • mírně převažují lesy (758 hektarů) nad zemědělsky obhospodařovanou půdou (709 ha)
  • zbylá část honitby patří do ostatních (99 ha) či vodních ploch (13,7316 ha).

Využití honitby

Honební společenstvo může právo myslivosti v honitbě vykonávat samo, nebo může honitbu pronajat. Od počátku vzniku honitby má naši honitbu pronajato Myslivecký spolek Pitín-Hostětín, z.s., přičemž podmínky jsou stanoveny ve smlouvě o nájmu honitby aktuálně uzavřené v roce 2013 na dobu deseti let.


Odkazy

  1. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti